The alumni with their corresponding PSHS-SMC Batchnames